یک عکس، یک نکته

نکته این عکس: کشیدگی حروف یکی از ترفندهای حروف‌چینی و صفحه‌آرایی است. در این تابلو، خواسته‌اند «بیست‌و‌سومین» به اندازهٔ «نمایشگاه مطبوعات» شود. به همین دلیل، چند حرف را کشیده‌اند. اما در کلمهٔ «محترم» هیچ دلیلی وجود ندارد تا حرف ت کشیده درج شود. به همین ترتیب، حرف ب در کلمهٔ «مطبوعات». فراموش نکنیم اینجا نمایشگاه مطبوعات است، نه قصابی محل!